Měrová služba / kalibrace

kalibrace přístrojů

Technici společnosti UNIVER provádějí měrovou / metrologickou službu, zejména pak kalibrace pracovních měřidel (případně ověřování stanovených měřidel). K tomu používají především vlastní hlavní etalony a postupují přitom podle existujících metodických pokynů pro metrologii, postupů stanovených výrobci měřidel apod. Uživatelé uvedených měřidel tím plní zákonnou povinnost zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření. Kalibrace se provádí na metrologickém pracovišti společnosti UNIVER v Turnově a samozřejmě také externě přímo u uživatele měřidel.

Dne 19. ledna 2006 se naplnil další bod dlouhodobé koncepce rozvoje měrové služby tím, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozhodl a udělil společnosti UNIVER autorizaci pro ověřování stanovených měřidel (měřidla tlaku v pneumatikách). Autorizovanému metrologickému středisku společnosti UNIVER zároveň přidělil úřední značku K s evidenčním číslem 129.

Velmi výhodnou a praktickou nabídkou pro zákazníky je uzavření kalibrační smlouvy. Kalibrační smlouvou se UNIVER, spol. s r.o. zavazuje provádět pro smluvní autoservis činnost potřebnou k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Uživatel měřidel tím naplňuje povinnosti uložené mu zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Může takto splnit i požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oblasti metrologie apod. Jedná zejména o § 5 odst. 6 zákona č.137/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. V něm se mimo jiné uvádí, že základní povinností všech uživatelů pracovních měřidel je zajištění metrologické návaznosti těchto měřidel. Důležitý je rovněž § 11 odst. 5 zákona č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. Ten ukládá uživatelům pracovních měřidel zajišťovat jejich jednotnost a správnost kalibrací, není-li pro daná měřidla vhodnější jiný způsob nebo metoda.

Ještě náročnější povinnosti mají uživatelé stanovených měřidel, a to v souvislosti s jejich povinným ověřením Českým metrologickým institutem nebo autorizovanými metrologickými středisky.

Většina měřidel používaných při technických kontrolách, servisu a opravárenství silničních vozidel spadá do kategorie pracovních měřidel, příp. se jedná o měřidla stanovená.

Kalibrace (ověření) se provádí buď na metrologickém pracovišti vykonavatele kontroly (UNIVER) nebo externě přímo u objednatele kontroly. Lze ji účelně spojit s pravidelnou předepsanou údržbou v rámci komplexního systému péče o přístroje a zařízení, ale jen tehdy, když má objednatel kontroly uzavřenou s vykonavatelem kontroly tzv. servisní smlouvu.

Po úspěšně provedené kalibraci pracovního měřidla vydá provádějící technik kalibrační list, případně opatří pracovní měřidlo samolepkou stvrzující provedenou kalibraci. Kalibrační list obsahuje především náležitosti k identifikaci pracovního měřidla, zjištěné hodnoty a stav, jakož i výsledek kalibrace, údaje o osobě, která kalibraci provedla, datum provedení a případně i další údaje a upozornění pro objednatele kontroly.

Stanovené měřidlo se musí ověřit postupem stanoveným vyhláškou. O ověření stanoveného měřidla se vydá ověřovací list nebo se měřidlo opatří úřední značkou anebo se použije obou těchto způsobů. Náležitost ověřovacího listu a podobu úřední značky stanoví vyhláška (č. 262/2000 Sb.). Stanovené měřidlo se může používat jen po dobu platnosti provedeného ověření.

Po uzavření kalibrační smlouvy se měřidla smluvního autoservisu zařadí do databáze měrové služby UNIVER. Středisko měrové služby pak samo sleduje lhůty pro následnou kalibraci (ověření), ohlašuje je smluvnímu autoservisu a dohodne s ním konkrétní termín pro provedení kalibrace (ověření). Ceny za provedení kalibrace (ověření) jednotlivých měřidel jsou uvedeny v příloze kalibrační smlouvy, buď jako ceny paušální nebo je zde uvedena hodinová sazba práce technika měrové služby, která je základem pro výpočet celkové ceny, anebo kombinace obou uvedených způsobů. Zároveň jsou zde uvedeny ceny za dopravu, resp. sazba za 1 km jízdy metrologického vozidla. V této příloze lze také po dohodě obou stran uvést celkové (paušální) náklady za provedení kalibrací (ověření) všech měřidel za dobu 1 roku. Změny a úpravy ceníku jsou možné jen po dohodě obou smluvních stran.